Suomen pitää viimein toimia Gazan saarron lopettamiseksi

“Kansainvälinen laki kieltää saarrot, joiden tavoite on väestön kollektiivinen rankaiseminen.”

HS Mielipide perjantaina 26.10.2012

Is­rae­lin ar­mei­ja hyök­kä­si lauan­tai­na 20. ­lo­ka­kuu­ta ruot­sa­lais­omis­tuk­ses­sa ole­van ja Suo­men li­pun al­la pur­jeh­ti­van avus­tus­lai­va Es­tel­len kimp­puun kan­sain­vä­li­sil­lä ve­sil­lä. Lai­van kap­tee­ni ja puo­su ovat Suo­men kan­sa­lai­sia.

Lai­van tar­koi­tuk­se­na oli mur­taa Ga­zan saar­to. Niin Eu­roo­pan unio­ni kuin Suo­mi­kin tuo­mit­se­vat saar­ron ja ovat vaa­ti­neet sen lo­pet­ta­mis­ta jo vuo­si­kau­det. Ul­ko­mi­nis­te­ri Erk­ki Tuo­mi­oja on sa­no­nut Es­tel­len mat­kaa täs­sä mie­les­sä oi­keu­te­tuk­si.

Sa­no­jen ja te­ko­jen vä­lil­lä on kui­ten­kin am­mot­ta­va kui­lu. Is­rae­lin hal­li­tus ker­toi Suo­men ul­ko­mi­nis­te­riöl­le hyök­käyk­ses­tä etu­kä­teen. Sen si­jaan, et­tä ul­ko­mi­nis­te­riö oli­si va­roit­ta­nut Is­rae­lia hyök­kää­mäs­tä kan­sain­vä­li­sen lain vas­tai­ses­ti avus­tus­lai­van kimp­puun, Lä­hi-idän ja Af­ri­kan osas­ton pääl­li­kön Ris­to Piip­po­sen mu­kaan Suo­mi vain ke­hot­ti Is­rae­lia “toi­mi­maan mal­til­li­ses­ti”.

Ul­ko­mi­nis­te­rin mu­kaan hal­li­tuk­sel­la ei ole “sen enem­pää vel­vol­li­suut­ta, mah­dol­li­suut­ta kuin syy­tä­kään” teh­dä asian suh­teen mi­tään enem­pää kuin tar­jo­ta kon­su­li­apua suo­ma­lai­sil­le Is­rae­lin van­git­tua hei­dät. Tuo­mi­oja an­taa blo­gis­saan ym­mär­tää, et­tä Ga­zan saar­toa ei voi sa­noa lait­to­mak­si. Hän ve­toaa niin sa­not­tuun Pal­me­rin ra­port­tiin, jo­ta on kri­ti­soi­tu va­ka­vis­ta on­gel­mis­ta.

Kan­sain­vä­li­nen la­ki kiel­tää saar­rot, joi­den ta­voi­te on väes­tön kol­lek­tii­vi­nen ran­kai­se­mi­nen. Sen, et­tä Ga­zas­sa on ky­sees­sä kol­lek­tii­vi­nen ran­gais­tus, ovat to­den­neet muun muas­sa Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal ja YK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun pääl­lik­kö Va­le­rie Amos.

Vuon­na 2010 sil­loi­nen ul­ko­mi­nis­te­ri Ale­xan­der Stubb tuo­mit­si Is­rae­lin hyök­käyk­sen Ga­zaan pyr­ki­nei­siin lai­voi­hin kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den pe­ri­aat­tei­den vas­tai­si­na. Mik­si tä­mä ei pä­ti­si enää ny­kyään?

Suo­mi ja Eu­roo­pan unio­ni tuo­mit­se­vat Ga­zan saar­ron ja ylei­sem­min Is­rae­lin mie­hi­tyk­sen, mut­ta ne ei­vät toi­mi nii­den lo­pet­ta­mi­sek­si. Yli kym­me­nen vuot­ta jat­ku­nut “rau­hanp­ro­ses­si” ei joh­da mi­hin­kään niin kauan kuin vah­vem­mal­la osa­puo­lel­la, Is­rae­lil­la, ei ole mi­tään syy­tä muut­taa toi­min­taan­sa.

Tois­tai­sek­si Suo­mi on vas­tan­nut Is­rae­lin kiih­ty­viin ih­mis­oi­keus­rik­ko­muk­siin li­sää­mäl­lä tu­keaan Is­rae­lin ase­teol­li­suu­del­le. Vii­mek­si ke­vääl­lä so­vit­tiin yli 23 mil­joo­nan eu­ron mie­hit­tä­mät­tö­mien len­to­ko­nei­den han­kin­nas­ta ja sää­det­tiin la­ki ase­teol­li­sen yh­teis­työn sa­laa­mi­ses­ta. Is­rae­lin pai­nos­ta­mi­nen toi­mi­maan kan­sain­vä­li­sen lain mu­kai­ses­ti on jää­nyt kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen ja yk­sit­täis­ten ak­ti­vis­tien teh­tä­väk­si.

Jos hal­li­tus ha­luaa to­sis­saan lo­pet­taa Ga­zan saar­ron, sen pi­täi­si tuo­mi­ta Is­rae­lin toi­met saar­ron yl­lä­pi­tä­mi­sek­si, eri­tyi­ses­ti hyök­käyk­set Suo­men kan­sa­lais­ten kimp­puun. Li­säk­si Suo­men pi­tää lo­pet­taa kaik­ki so­ti­las­yh­teis­työ Is­rae­lin kans­sa.

Vuon­na 2010 Tuo­mi­oja sa­noi, et­tä Is­rae­lia ei enää voi koh­del­la ase­kau­pois­sa nor­maa­li­na kump­pa­ni­na. On ai­ka pan­na nä­mä sa­nat täy­tän­töön.

Syksy Räsänen

hallituksen jäsen

Israeli Committee Against House Demolitions Finland

Vastaa

Siirry sivun alkuun