Israel tuhosi rauhankeskuksen kuudennen kerran

Suomalaisaktivisti: Länsirannan talosta on tullut poliittisen vastarinnan symboli.

HS Ulkomaat lauantaina 3.11.2012 / Inka Kovanen HS

Kuva: Jeff Halper

Is­rae­lin pus­ku­trak­to­rit tu­ho­si­vat tors­tain vas­tai­se­na yö­nä Län­si­ran­nan pa­les­tii­na­lais­alueel­la si­jait­se­van Beit Ara­biyan rau­han­kes­kuk­sen.

Ky­sees­sä oli jo kuu­des ker­ta, kun ta­lo on tu­hot­tu.

Beit Ara­biyas­sa toi­mii pa­les­tii­na­lais­ten ta­lo­jen pur­ka­mis­ta vas­tus­ta­va ih­mis­oi­keus­jär­jes­tö ICADH (Is­rae­li Com­mit­tee Against Hou­se De­mo­li­tion). Ta­lon omis­taa pa­les­tii­na­lais­per­he, jo­ka asuu siel­lä.

Edel­li­sen ker­ran pus­ku­trak­to­rit tu­ho­si­vat Beit Ara­biyan tam­mi­kuus­sa, ker­too jär­jes­töön kuu­lu­va Syk­sy Rä­sä­nen.

“Is­rael on tu­hon­nut mie­hi­tyk­sen al­ka­mi­sen [vuon­na 1976] jäl­keen 26 000 pa­les­tii­na­lais­ten ta­loa”, Rä­sä­nen sa­noo. “Y­lei­sin vi­ran­omais­ten an­ta­ma syy on hal­lin­nol­li­nen, ei ole ra­ken­nus­lu­pia, mi­kä pi­tää paik­kan­sa. Täl­lä­kään ta­lol­la ei ol­lut ra­ken­nus­lu­paa.”

Ta­lot ovat lait­to­mia, kos­ka mie­hi­tys­hal­lin­to ei myön­nä ra­ken­nus­lu­pia, hän sa­noo.

Ih­mis­oi­keus­jär­jes­töt ovat ar­vos­tel­leet tu­hoa­mi­sia kol­lek­tii­vi­se­na ran­gais­tuk­se­na, jon­ka ta­voit­tee­na on usein hank­kia li­sää maa­ta juu­ta­lais­siir­to­kun­nil­le.

Is­rae­lin mu­kaan ta­lo­ja pu­re­taan tur­val­li­suus­syis­tä tai puut­teel­lis­ten asia­kir­jo­jen ta­kia. Is­rae­lin Hel­sin­gin-suur­lä­he­tys­tön va­ra­pääl­lik­kö Yu­val Do­nio-Gi­deon ei tun­ne Beit Ara­biyan ta­paus­ta, mut­ta muis­tut­taa, et­tä pie­ni osa pa­les­tii­na­lai­sis­ta asuu Is­rae­lin täy­sin hal­lin­noi­mal­la alueel­la Län­si­ran­nal­la. Muual­la ra­ken­nus­lu­vis­ta päät­tä­vät pa­les­tii­na­lai­set it­se. “Pa­les­tii­na­lai­set voi­vat myös va­lit­taa pää­tök­sis­tä.”

Beit Ara­biyan omis­ta­ja, Ara­biya Sha­wam­reh ja hä­nen mie­hen­sä Sa­lim, ovat käy­neet lä­pi pit­kän ja kal­liin ha­ku- ja va­li­tusp­ro­ses­sin. “Nel­jän­nel­lä kier­rok­sel­la vi­ran­omai­set sa­noi­vat, et­tä pa­pe­reis­ta puut­tuu ni­mi, jo­ka to­dis­taa, et­tä per­he omis­taa ton­tin. Kun asian­aja­ja sel­vit­ti, mi­kä puut­tuu, vi­ran­omai­set ei­vät osan­neet sa­noa”, Rä­sä­nen sa­noo.

Yh­tä mon­ta ker­taa kuin Beit Ara­biya on tu­hot­tu, ak­ti­vis­tit ovat ra­ken­ta­neet sen taas. Vii­me ke­sä­nä mu­ka­na oli kuu­si suo­ma­lais­ta, mu­kaan lu­kien Rä­sä­nen ja va­sem­mis­to­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son.

Beit Ara­biyas­ta on tul­lut po­liit­ti­sen vas­ta­rin­nan sym­bo­li, min­kä Rä­sä­nen us­koo ole­van tu­hoa­mis­ten taus­tal­la. “Tä­mä ei ole hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä vaan po­liit­tis­ta vas­ta­rin­taa, jol­la osoi­te­taan pa­les­tii­na­lai­sil­le, et­tä he ei­vät ole yk­sin.”


Vastaa

Siirry sivun alkuun