Helsingin Sanomat: Hyi hyi Hamas, hyi hyi Israel (24.11.2012)

Katso alkuperäinen artikkeli Hyi hyi Hamas, hyi hyi Israel täältä.

HS 24.11./Riku Jokinen

Gazassa solmittiin keskiviikkona ties kuinka mones tulitauko. Israelin ja palestiinalaisten vuosikymmeniä jatkunut konflikti nostattaa poikkeuksellisen voimakkaita tunteita myös Suomessa. Suomenjuutalainen toimittaja Ruben Stiller ja Israelia apartheidista syyttävä fyysikko Syksy Räsänen kertovat, mitä konfliktista pitäisi ajatella.

Ru­ben Stil­ler on toi­mit­ta­ja ja Pres­sik­lu­bi-oh­jel­man juon­ta­ja. Suo­men­juu­ta­lai­nen Stil­ler kut­suu it­seään va­sem­mis­to­sio­nis­tik­si. “En ha­lua ol­la tiet­ty­jen pii­rien juu­ta­lai­nen puu­de­li, jol­le an­ne­taan kym­me­nen pis­tet­tä ja pa­pu­kai­ja­merk­ki, kun se kri­ti­soi Is­rae­lia.”

Mik­si Ga­zan krii­si kär­jis­tyi taas?

“Jos jo­ku on so­ta­ri­kos, niin ei­kö se ole se, et­tä Ha­ma­sin ra­ket­ti-is­kut on suun­nat­tu täy­sin sum­mit­tai­ses­ti si­vii­li­koh­tei­siin.

Pa­hoin pel­kään, et­tä Iran yrit­tää kor­va­ta si­tä vai­ku­tus­val­taa, jon­ka se on me­net­tä­nyt Syy­rias­sa. En tie­dä, pal­jon­ko Iran on an­ta­nut aseel­lis­ta apua Ha­ma­sil­le, mut­ta pel­kään, et­tä Iran pyr­kii toi­mi­maan ak­tii­vi­sem­min alueel­la.

En su­re Ha­ma­sin joh­ta­jan kuo­le­maa. Mi­nun sil­mis­sä­ni Is­rae­lin oh­jus­is­kul­la tap­pa­ma Ha­mas-joh­ta­ja Ah­med al-Jaa­ba­ri oli ter­ro­ris­ti. Ihan suo­raan sa­not­tu­na. Myös EU:n lis­toil­la Ha­mas on ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö. En­pä sa­noi­si, et­tä ti­lan­ne pa­ra­ni­si sil­lä, et­tä Ha­ma­sin joh­ta­jien an­ne­taan toi­mia va­paas­ti.

Is­rae­lin tar­koi­tus on ha­jot­taa Ha­ma­sin joh­toa ja ai­heut­taa Ha­ma­sin or­ga­ni­saa­tios­sa on­gel­mia. Mut­ta en osaa sa­noa, joh­taa­ko se Is­rae­lin kan­nal­ta pa­rem­paan lop­pu­tu­lok­seen.

Mi­tä ih­met­tä Ha­mas on saa­nut pa­les­tii­na­lais­ten eduk­si ai­kaan? Jos ajat­te­lee it­se­mur­ha­pom­mi­kam­pan­jaa ai­koi­naan ja näi­tä ra­ket­ti­hyök­käyk­siä, mi­tä hy­vää ne tuo­vat pa­les­tii­na­lai­sil­le? En ym­mär­rä.”

Mis­tä vi­han­pi­to joh­tuu?

”Täs­sä ei ole ky­sy­mys juu­ta­lai­sis­ta. Mi­kä ta­han­sa mo­der­ni val­tio, jo­ka sym­bo­li­soi ara­bi­val­tioil­le nii­den omaa epäon­nis­tu­mis­ta, oli­si koh­dan­nut sa­mo­ja on­gel­mia kuin Is­rael. Niin kauan kuin pa­les­tii­na­lai­set elät­te­le­vät epä­rea­lis­tis­ta unel­maa, et­tä ko­ko Is­rael on hei­dän hal­lus­saan, ei voi saa­da mi­tään kes­tä­vää rau­haa. Voi­daan saa­da eh­kä tu­li­tau­ko­ja.

Täy­tyy myös ky­syä, mi­kä muu pa­ko­lais­ryh­mä kuin pa­les­tii­na­lai­set on ol­lut vuo­des­ta 1948 as­ti lei­reil­lä? Ke­tä se pal­ve­lee? Ai­na­kin se on pal­vel­lut ara­bi­val­tioi­den po­li­tiik­kaa. Mi­tä sa­not­tai­siin, jos Kar­ja­lan eva­kot oli­si­vat vie­lä tääl­lä lei­reil­lä?Vas­tus­tan eh­dot­to­mas­ti aja­tus­ta, et­tä pa­les­tii­na­lai­sil­la oli­si jon­kin­lai­nen pa­luu­oi­keus Is­rae­liin. Sil­loin­han myös Is­rae­lis­sa oli­si pa­les­tii­na­lai­se­nem­mis­tö. Näin ei ta­pah­du.Kun ara­bi­mais­ta kar­ko­tet­tiin mil­joo­na juu­ta­lais­ta, he ei­vät ole ol­leet lei­reil­lä kaik­kea tä­tä ai­kaa.”Mi­tä miel­tä olet Ha­ma­sis­ta?“Ha­mas ei ai­noas­taan ha­lua tu­ho­ta Is­rae­lin val­tio­ta, vaan sen pe­rus­kir­ja on an­ti­se­miit­ti­nen. Sii­nä van­no­taan vi­haa kaik­kia juu­ta­lai­sia koh­taan.

Ha­ma­sin re­to­rii­kas­sa vas­ten­mie­li­sin­tä on, et­tä se har­ras­taa tie­tyn­lais­ta kuo­le­man kult­tia. Hei­dän ideo­lo­giaan­sa ruo­ki­taan mart­tyy­rien ve­rel­lä. Täl­lä vii­kol­la he te­loit­ti­vat kuu­si pa­les­tii­na­lais­ta, joi­ta epäil­tiin Is­rae­lin va­koo­jik­si. Yh­tä ruu­mis­ta raa­hat­tiin moot­to­ri­pyö­rän pe­räs­sä. Eh­kä se­kin ku­vas­taa, mis­tä on ky­sy­mys.

Ha­ma­sin on tun­nus­tet­ta­va Is­rael ja luo­vut­ta­va pe­rus­kir­jan­sa an­ti­se­mi­tis­mis­tä, jot­ta se kel­paa rau­han­neu­vot­te­lui­hin.”

Ovat­ko is­rae­li­lai­set teh­neet vir­hei­tä?

“En ole kos­kaan ym­mär­tä­nyt Is­rae­lin siir­to­kun­ta­po­li­tii­kan mie­lek­kyyt­tä. Asia on mi­nul­le hy­vin sel­vä. Ga­za ja Län­si­ran­ta ei­vät kuu­lu var­si­nai­seen Is­rae­liin. En ym­mär­rä myös­kään po­liit­tis­us­kon­nol­li­sia voi­mia, jot­ka sa­no­vat, et­tä Län­si­ran­ta kuu­luu Is­rae­lil­le. Se on täy­sin pöh­kö aja­tus.

Vä­lil­lä se­li­te­tään, et­tä siir­to­kun­tien tar­koi­tus on ol­la pe­li­merk­ke­jä tu­le­vis­sa neu­vot­te­luis­sa. Mut­ta jos ih­mi­set täy­tyy ve­tää näis­tä siir­to­kun­nis­ta pois, se on erit­täin vai­kea si­sä­po­liit­ti­nen on­gel­ma Is­rae­lis­sa.”

Mi­ten krii­si rat­kais­taan?

“Kaik­ki osa­puo­let tie­tä­vät, mi­kä on rea­lis­ti­nen rau­han­rat­kai­su, mut­ta ne ei­vät ole val­mii­ta sii­hen. Se on ker­ta kaik­kiaan vuo­den 1967 ra­jat. Joi­ta­kin alue­luo­vu­tuk­sia voi­daan teh­dä. Li­säk­si Is­rae­lin on saa­ta­va tur­val­li­suus­ta­keet ja Län­si­ran­ta on de­mi­li­ta­ri­soi­ta­va.

Täy­tyy sa­noa synk­kä en­nus­te. En us­ko, et­tä siel­lä on iki­nä sel­lais­ta rau­haa, mil­lai­sek­si rau­ha mää­ri­tel­lään tääl­lä Suo­mes­sa ja Skan­di­na­vias­sa. En us­ko, et­tä tie­tyt pa­les­tii­na­lais­ryh­mät luo­pu­vat iki­nä aja­tuk­ses­ta, et­tä myös Ga­zan ja Län­si­ran­nan ul­ko­puo­li­sen Is­rae­lin pi­tää ol­la hei­dän hal­lus­saan.

Jos pa­les­tii­na­lai­set ää­nes­tää val­taan jär­jes­tön, jo­ka ha­luaa Is­rae­lin tu­hou­tu­van, sää­lik­si käy pa­les­tii­na­lai­sia. Ei­kö oli­si ai­ka pa­la­ta maan­pin­nal­le ja rea­lis­miin? Et­te te voi­ta tai tu­hoa Is­rae­lia. Var­sin mo­net pa­les­tii­na­lai­set ta­jua­vat tä­män.”

—–

Syk­sy Rä­sä­nen on teo­reet­ti­sen fy­sii­kan do­sent­ti Hel­sin­gin ylio­pis­tos­sa. Hän on Is­rae­lin “mie­hi­tys­tä ja apart­hei­dia” vas­tus­ta­van Is­rae­li Com­mit­tee Against Hou­se De­mo­li­tions -jär­jes­tön Suo­men haa­ran joh­to­hah­mo­ja.

Mik­si Ga­zan krii­si kär­jis­tyi taas?

“Is­rae­lin hal­li­tus esit­ti, et­tä vii­mei­ses­sä hyök­käyk­ses­sä tar­koi­tuk­se­na oli es­tää ra­ket­ti-is­kut ja “re­for­ma­toi­da” Ga­za, ikään kuin se oli­si tie­to­ko­neen ko­va­le­vy. Tar­koi­tus oli vaih­taa Ga­zan hal­lin­to Is­rae­lin mie­hi­tyk­sel­le myö­tä­mie­li­sek­si.

Mar­ras­kuun alus­sa oli saa­tu ai­kaan tu­li­tau­ko, jon­ka Is­rael rik­koi mur­haa­mal­la Ah­med al-Jaa­ba­rin. Hä­nen vas­tuul­laan oli tu­li­tauon ylä­pi­tä­mi­nen Ga­zas­sa ja hä­nen kans­saan käy­tiin neu­vot­te­lu­ja tu­li­tauon saa­mi­ses­ta va­kaam­mal­le poh­jal­le.

Tä­mä joh­ti kiih­ty­viin ra­ket­ti-is­kui­hin pa­les­tii­na­lais­ten puo­lel­ta ja Is­rae­lin kiih­ty­viin pom­mi­tuk­siin Ga­zas­sa. Jos tar­koi­tus on lo­pet­taa ra­ket­ti­tu­li­tus, te­hok­kain ta­pa on yl­lä­pi­tää tu­li­tau­koa, ei rik­koa si­tä.

Mis­tä vi­han­pi­to joh­tuu?

“Vä­ki­val­ta on jat­ku­vaa. YK:n mu­kaan en­nen uu­sin­ta krii­siä Ga­zas­sa on kuol­lut Is­rae­lin voi­mien tap­pa­ma­na vii­me ai­koi­na 71 pa­les­tii­na­lais­ta ja haa­voit­tu­nut 291. Sa­maan ai­kaan Ga­zas­ta teh­dyis­sä ra­ket­ti-is­kuis­sa haa­voit­tui Is­rae­lin hal­li­tuk­sen mu­kaan 19 is­rae­li­lais­ta.

Is­rael am­puu päi­vit­täin Ga­zan si­säl­lä ra­jan lä­hel­lä ole­via pa­les­tii­na­lai­sia, jot­ka yrit­tä­vät vil­jel­lä maa­taan ja lap­sia, jot­ka pe­laa­vat jal­ka­pal­loa. Se hyök­kää myös ka­las­ta­jien kimp­puun.

Tu­li­tau­koa ovat rik­ko­neet mo­lem­mat puo­let. Ti­las­tol­li­ses­ti Is­rael rik­koo yli­voi­mai­ses­ti useam­min tu­li­tau­koa. Se on sel­vää, kos­ka sil­lä on so­ti­laal­li­nen yli­voi­ma. Vä­ki­val­lan käyt­tä­mi­nen toi­mii ly­hyel­lä täh­täi­mel­lä Is­rae­lin eduk­si.

Krii­sis­sä pi­tää men­nä vuo­teen 1948, jol­loin sio­nis­ti­jou­kot et­ni­ses­ti puh­dis­ti­vat si­säl­lis­so­das­sa Pa­les­tii­nan alueen. Osa pää­tyi Ga­zaan, jo­ka on vuo­des­ta 1967 ol­lut Is­rae­lin val­lan al­la.

So­ti­las­mie­hi­tys­tä voi yl­lä­pi­tää ai­noas­taan vä­ki­val­loin. Täs­sä on ta­pah­tu­nut es­ka­laa­tio. Kun Is­rael aloit­ti 1967 mie­hi­tyk­sen, vä­ki­val­lan mää­rä yri­tet­tiin pi­tää mah­dol­li­sim­man pie­ne­nä, jot­tei se joh­da vas­ta­rin­taan. Täs­tä on hil­jal­leen lip­sut­tu. Vä­ki­val­lan mää­rä on kas­va­nut ja kas­va­nut.”

Mi­tä miel­tä olet Ha­ma­sis­ta?

“Ha­ma­sin pe­rus­kir­ja on vas­ten­mie­li­nen ja juu­ta­lais­vas­tai­nen do­ku­ment­ti. Se ei kui­ten­kaan ku­vaa Ha­ma­sin vi­ral­lis­ta kan­taa ei­kä nä­ke­mys­ten kir­joa. Vi­ral­li­nen kan­ta, jon­ka Ha­mas on sa­no­nut tois­tu­vas­ti, on, et­tä Ha­mas hy­väk­syy kah­den val­tion rat­kai­sun.

Ha­mas on te­loit­ta­nut mie­hit­tä­jän kans­sa yh­teis­työs­tä syy­tet­ty­jä il­man kun­nol­lis­ta oi­keusp­ro­ses­sia. En sa­no, et­tä se on oi­kein, mut­ta täl­lai­sia ti­lan­tei­ta ta­pah­tuu kai­kis­sa vas­ta­rin­ta­ti­lan­teis­sa. Se ei ole pa­les­tii­na­lai­sen kult­tuu­rin tai Ha­ma­sin eri­tyis­piir­re.

Var­so­van ghe­ton kan­san­nou­su al­koi sii­tä, et­tä en­sin ta­pet­tiin ne juu­ta­lai­set, jot­ka oli­vat teh­neet yh­teis­työ­tä sak­sa­lais­ten kans­sa.

Is­kut, jot­ka koh­dis­tu­vat si­vii­lei­hin, ovat mo­raa­lit­to­mia ja kan­sain­vä­li­sen lain vas­tai­sia. Is­kut so­ti­lai­ta vas­taan ovat kan­sain­vä­li­sen lain sal­li­mia. Mie­hi­tyk­sen al­la ole­val­la kan­sal­la on oi­keus puo­lus­taa it­seään. Jos Ve­nä­jä mie­hit­täi­si Suo­men, meil­lä oli­si oi­keus tap­paa ve­nä­läi­siä so­ti­lai­ta.”

Ovat­ko pa­les­tii­na­lai­set teh­neet vir­hei­tä?

“Pa­les­tii­na­lais­ten suu­ri vir­he oli, et­tä he me­ni­vät mu­kaan Os­lon rau­han­pro­ses­siin us­koen, et­tä kun pa­pe­ril­la sa­no­taan, et­tä vii­den vuo­den pääs­tä mie­hi­tys lop­puu, Is­rael pi­tää so­pi­muk­ses­ta kiin­ni il­man pai­nos­tus­ta.

Syn­tyi pa­les­tii­na­lais­hal­lin­to, jon­ka teh­tä­vä oli yl­lä­pi­tää mie­hi­tys­tä. Se py­syy pys­tys­sä ai­noas­taan Yh­dys­val­to­jen ja EU:n ra­hal­li­sel­la tuel­la. Suo­mi­kin an­taa 14 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa.”

Mi­ten krii­si rat­kais­taan?

“Lä­him­min Is­rae­lin ja Pa­les­tii­nan konf­lik­tia vas­taa­va ti­lan­ne oli Ete­lä-Af­ri­kan apart­heid-hal­lin­to. Ete­lä-Af­ri­kas­sa rat­kai­su oli, et­tä kai­kil­le an­net­tiin yh­tä­läi­set po­liit­ti­set oi­keu­det. Ja kaik­kien ih­mis­oi­keuk­sia pi­tää kun­nioit­taa riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­hin us­kon­toon tai et­ni­seen ryh­mään he kuu­lu­vat.

His­to­rial­li­sen Pa­les­tii­nan alueel­la elää ai­ka tark­kaan kuu­si mil­joo­naa juu­ta­lais­ta ja kuu­si mil­joo­naa pa­les­tii­na­lais­ta. Näis­tä seit­se­män mil­joo­naa saa ää­nes­tää. Se on apart­heid-hal­lin­toa.

Is­rae­lia pi­tää pai­nos­taa. Pa­ras vä­ki­val­la­ton, te­ho­kas ja toi­mi­vak­si osoi­tet­tu ta­pa ovat boi­ko­tit, si­joi­tus­ten pois­ve­tä­mi­nen ja ta­lous­pa­kot­teet.”

Katso täältä ICAHD Finlandin kommentit Helsingin Sanomien tekemääntaustalaatikkoon.

Vastaa

Siirry sivun alkuun